Naslov


Tekst


Terms Of use QualityCert

EN | BA

 

 

 

OPŠTI USLOVI KORIŠTENJA

 

 

DEFINICIJE

QualityCert d.o.o. Tuzla je kompanija za razvoj, projektovanje, proizvodnju i poslovno upravljanje (u daljem tekstu QualityCert).

Naručioc (Organizacija): Fizičko ili pravno lice koje podnosi zahtjev za Ponudu, usmeno ili pismeno, i ostvaruje saradnju sa QualityCert u svrhu nabave usluga. Pod posebnim uslovima, Naručioc nije direktni Korisnik usluga QualityCert-a.

Izvršioc (QualityCert): Uposlenici, saradnici i/ili dobavljači QualityCert-a koji su aktivno, direktno ili indirektno uključeni u realizaciju usluge preme zahtjevima Organizacije.

Usluga: podrazumijeva izradu, proizvodnju i/ili isporuku proizvoda, također, konsalting usluge u vidu administrativno-tehničke ili specijalističke podrške od strane QualityCert-a, unutar određenog vremenskog perioda i po cijeni kako su strane međusobno utvrdile, ugovorom ili prihvaćenom ponudom od strane Naručioca.

 

 

SVRHA

Ovim dokumentom utvrđuju se uslovi korištenja usluga isporučenih od strane QulityCert-a i informacija dostupnim na web stranici www.qualitycert.ba i ostalim QualityCert internet lokacijama.

 

 

OPIS USLUGA

QualityCert pruža usluge u sljedećim oblastima:

 

Poslovni sistemi i sistemi upravljanja

 • Izgradnja i standardizacija poslovnih procesa;
 • Uspostavljanje sistema upravljanja, prema zahtjevima Organizacije a mogu uključivati regulatorne i zahtjeve primjenjivih standarda i drugih normativa;
 • Podrška pri održavanju i unaprijeđivanju uspostavljenih poslovnih sistema.

 

Auditiranje

 • Organizovanje, provedba i podrška Internim auditima u svrhu realizacije uspostavljanja sistema upravljanja i/ili nadzora pri održavanju sistema (audit prve strane);
 • QualityCert u ime Organizacije provodi provjeru kod dobavljača i druge vezane aktivnosti u svrhu uspješnog odabira i selekcije dobavljača Organizacije (audit druge strane);
 • Za potrebe certifikacije sistema upravljanja ili certifikaciju proizvoda, QualityCert može na upit Organizacije istražiti dostupna i akreditovana certifikacijska tijela, bez obaveze prihvatanja isporučenih informacija od strane Organizacije. Također, za iste potrebe, QualityCert pruža usluge eksperta iz oblasti certifikacijskim tijelima, gdje je to moguće i prihvatljivo u smislu neovisnosti i nepristrasnosti (third party audit).

 

Napomena: Auditi se provode na bazi uzorka i prema smjernicama ISO19011.

Dizajn i razvoj proizvoda

 • QualityCert pruža usluge projektovanja, regulatornih poslova i obezbjeđenja kvalitete pri dizajnu i razvoju novih proizvoda, koje Organizacija procjenjuje i samostalno odlučuje o njihovom prihvatanju, u potpunosti ili djelomično. Sve isporučene materijale i informacije, Organizacija nije obavezna primjeniti i može zahtjevati korekcije do konačnog prihvatanja ili odbacivanja unutar ugovorenih obaveza.
 • QualityCert može, pod istim uslovima, isporučiti Organizaciji i svoje ostale usluge navedene ovim dokumentom u svrhu dizajna i razvoja proizvoda.

 

Edukacije

 • QualityCert edukacije su usluge, kako je definisano ovim dokumentom.
 • QualityCert obezbjeđuje edukacije iz oblasti pružanja svojih usluga, kojima se ne potvrđuju nove vještine i kompetencije polaznika, osim ukoliko drugačije nije uređeno programom edukacije i izdanom potvrdom o stečenim kvalifikacijama.
 • QualityCert obezbjeđuje interne (in-house) edukacije, prema QualityCert programu ili posebno izrađenom programu edukacije, po upitu i za potrebe Organizacije.
 • Program i informacije isporučene za vrijeme edukacijskog kursa nisu obavezujuće i najbolje su shvatanje teme i materije predavača QualityCert-a, a koje polaznici primjenjuju u obimu i sadržini prema svojoj procjeni u njihovom daljem radu.
 • QualityCert ne zastupa niti provodi edukacije po nalogu ili u ime nadležnih i drugih institucija, osim ako to nije drugačije navedeno u programu edukacija.

 

Ostalo

 • QualityCert može nuditi ostale usluge koje nisu opisane u ovom poglavlju, a za koje važe odredbe ovog dokumenta prilagođene u korist i za potrebe QualityCert-a.

 

 

POLITIKA CIJENA

Cijena usluge se formira u skladu sa internim „Pravilnikom o uvjetima i načinu formiranja cijena usluga“.

Cijena se izražava u konvertibilnim markama (KM) + PDV ili valuti zemlje Organizacije.

 

 

NAČIN PLAĆANJA

Pružanje usluga sa utvrđenim rokom isporuke i kraćim od 12 mjeseci:

 • Za mjesečne uplate Organizacije u toku realizacije projekta, po izdanom predračunu QualityCert-a, QualityCert će isporučivati avansne račune. Prilikom naplate zadnje rate, QualityCert isporučuje i konačni fiskalni račun, zajedno sa storno avansnim računima. U slučaju neopravdanog kašnjenja Organizacije sa mjesečnim uplatama, QualityCert zadržava pravo da obustavi aktivnosti na projektu do izmirenja potraživanja. Rok plaćanja po konačnom računu je 60 dana.

Pružanje kontinuiranih usluga sa neutvrđenim rokom isporuke, ili dužim od 12 mjeseci:

 • QualityCert mjesečno dostavlja fiskalni račun za isporučenu uslugu u periodu navedenom na računu. Za Organizacije izvan Bosne i Hercegovine, račun se dostavlja elektronski.

 

Edukacije:

 • Kotizaciju za edukaciju, Organizacija uplaćuje avansno u punom iznosu, prema izdanom predračunu, najkasnije 3 dana prije datuma održavanja edukacije. Nakon potvrđene uplate, QualityCert dostavlja konačni fiskalni račun. U suprotnom, QualityCert zadržava pravo na odbijanje Organizaciji daljeg učešća u programu edukacije. Za uspješno izvršene uplate, a nedolazak na zakazanu edukaciju, QualityCert ne vrši povrat uplaćenih sredstava.

 

Sve odrebe u svrhu plaćanja isporučenih usluga po zahtjevu Organizacije, ukoliko su drugačije od ovdje navedenih, mogu biti utvrđene ugovorom o pružanju usluga i proizvoda.

 

 

ROKOVI I DINAMIKA PRUŽANJA USLUGE

U zavisnosti od prirode usluge, obima posla i spremnosti Organizacije za provođenje planiranih aktivnosti, QualityCert u dogovoru sa Organizacijom utvrđuje rokove za implementaciju ugovorene usluge. Rok implementacije ugovornih aktivnosti može biti prolongiran u dogovoru sa Organizacijom. QualityCert, ni pod kojim okolnostima, ne odgovara za nepostignute rokove Organizacije.

 

 

ODGOVORNOSTI

QualityCert nije odgovoran za usaglašenost i status proizvoda na tržištu Organizacije, efikasnost procesa sistema upravljanja i procesa koji nisu u definisanom području sistema upravljanja, niti za finansijske rezultate poslovanja Organizacije.

Organizacija je isključivo odgovorna za status certifikacije/recertifikacije i druge vanjske provjere od strane nadležnog certifikacijskog tijela i drugih zainteresiranih strana, te QualityCert neće biti odgovoran za rezultate Organizacije koji bi eventualno spriječili uspješnu certifikaciju/recertifikaciju ili drugu vanjsku provjeru.

U slučaju da Organizacija prekorači definisane rokove i/ili u slučaju neuspješne ili nepostignute (re)certifikacije ili svake buduće provjere sistema, procesa i/ili proizvoda Organizacije, QualityCert ne odgovara za bilo kakvu eventualnu štetu koju bi u tom slučaju trpila Organizacija.

 

Organizacija je odgovorna za sljedeće:

 • Identifikacija, tumačenje i primjena relevantnih zakona, standarda i ostalih odredbi primjenjivih na predmet usluge zahtjevane od QualityCert-a,
 • Organizacija procjenjuje i odlučuje o prihvatanju QualityCert isporuka (materijali, informacije, rješenja i drugo) i opsegu njihove implementacije u procese i/ili proizvode Organizacije,
 • Usklađenost i održavanje sistema upravljanja i dizajna proizvoda sa primjenjivim zahtjevima nakon uspješne implementacije QualityCert usluga;
 • Pravovremeno staviti na raspolaganje QualityCert-u potrebne informacije i obavijestiti QualityCert o svim činjenicama i okolnostima koje mogu biti relevantne za provođenje Ugovornih aktivnosti.
 • Obezbijediti svu potrebnu saradnju za pravilno i blagovremeno provođenje Ugovornih aktivnosti,
 • Garantuje ispravnost i potpunost svih informacija dostavljenih QualityCert-u i slobodne od bilo kakvih ograničenja za njihovu dalju upotrebu.

 

Informacije i izjave koje su objavljanje na QualityCert internet stranicama su proizvod našeg najboljeg shvatanja i razmišljanja o temi ili informacijama koje se obrađuju, te ne garantujemo za tačnost i primjenjivost istih.

Qualitycert internet stranice su prezentacijske stranice na kojima se objavljuju informacije o uslugama, regulatorne aktuelnosti, uspješnim projektima (reference), blogovima i novostima iz opsega djelatnosti QualityCert-a.

 

 

POVJERLJIVOST I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

QualityCert se obavezuje da informacije do kojih dođe u toku realizacije ugovorenih aktivnosti kod Organizacije, čuva kao povjerljivu poslovnu tajnu, te ih neće prenositi trećim licima u toku i nakon isporuke usluge, osim ukoliko su zahtjevane prema primjenjivim zakonima i propisima.

Postojeći materijali, prethodno znanje i prakse QualityCert-a, kao i materijali neovisno razvijeni za potrebe Organizacije, će biti na raspolaganju QualityCert-u u izvornom stanju kao podloge za buduće aranžmane izvan i nakon realizacije Ugovora o pružanju usluga Organizaciji.

Organizacija se obavezuje da QualityCert-u pruži samo one informacije koje su potrebne za realizaciju ugovornih aktivnosti. Sklapanjem ugovora i uspješnom realizacijom usluge, QualityCert-u je omogućeno uvrštavanje naziva Organizacije (i/ili krajnjeg Korisnika) usluge u „QualityCert listu klijenata“ i korištenje iste u svrhu QualityCert marketinga i prodaje, izuzev ako se Organizacija-Korisnik usluge pismeno ne izjasni drugačije.

 

 

RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju eventualnih nesporazuma, pristupiće se rješavanju istih međusobnim dogovorom u duhu korektnih međusobnih odnosa, a u slučaju nepostizanja dogovora, nadležan je općinski Sud u Tuzli, Bosna i Hercegovina.

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Opšti uslovi korištenja QualityCert usluga stupaju na snagu danom objavljivanja na službenoj web stranici QualityCert (qualitycert.ba).

Opšti uslovi korištenja QualityCert d.o.o primjenjuju se na sve Naručioce/ Organizacije od dana objavljivanja na službenoj web stranici QualityCert (qualitycert.ba).

 

 

VER 1.2 / 12.07.2019.

 

error: